Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy:


a. v prípade, ak sa tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu INCERAM TRADE s.r.o., umiestneného na internetovej stránke www.deskot.sk, predávajúcemu už nedodáva,


b. v prípade zjavnej chyby v predajnej cene na tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu INCERAM TRADE s.r.o. umiestneného na internetovej stránke www.deskot.sk t. j. predajná cena je zjavne iná ako obvyklá cena podobného tovaru,


c. v prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby na dobierku a kupujúci si objednaný tovar neprevzal včas a riadne, prípadne sa objednaný tovar vrátil späť predávajúcemu (v tomto prípade je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s dopravou objednaného tovaru t. j. poštovné a balné, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného tovaru kupujúcemu ako aj poplatok za uskladnenie tovaru),


d. v prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby prevodom na účet a predávajúci nedostal dohodnutú platbu do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho a kupujúci sa s predávajúcim nedohodol inak.


V prípade, ak ide o odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, uskutočňuje sa tak informačným e-mailom zaslaným zo strany predávajúceho kupujúcemu. V tomto okamihu sa kúpna zmluva ruší.


Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a bezplatne od okamihu odoslania objednávky predávajúcemu až do okamihu odoslania objednaného tovaru kupujúcemu. Kupujúci tak môže urobiť telefonicky na telefónnom čísle 0911 565 566 alebo e-mailom na adresu deskot@deskot.sk. Kúpna zmluva sa v tomto prípade ruší dohodou medzi oboma stranami v okamihu, keď kupujúci dostane od predávajúceho e-mail, v ktorom akceptuje jeho návrh na odstúpenie od kúpnej zmluvy.


Na základe Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar sa v tomto prípade považuje za prevzatý v okamihu, ak spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Ak je posledný deň tejto lehoty sobota, nedeľa alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.


Podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho:


a. kupujúci je povinný zaslať tovar, ktorý je nepoužitý, kompletný, nepoškodený, v pôvodnom stave (kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci uvedenej lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať za účelom zistenia jeho vlastností a funkčnosti, avšak nemá právo tovar začať používať). Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie jeho vlastností a funkčnosti),


b. kupujúci je povinný k zásielke priložiť originál prípadne kópiu kúpnej zmluvy (faktúry), ktorú kupujúci dostal spolu s objednaným tovarom,


c. kupujúci je povinný k zásielke priložiť vyplnený Formulár o odstúpení od zmluvy,


d. kupujúci je povinný zaslať všetky vyššie uvedené náležitosti na nasledujúcu poštovú adresu:


INCERAM TRADE s.r.o.
Tepličky - bývalý areál PD
920 66 Tepličky


Kupujúcemu odporúčame vyššie uvedené náležitosti zaslať na vyššie uvedenú poštovú adresu spolu s poistením. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. 


Predávajúci má právo zaslať kupujúcemu nový tovar (pri výmene tovaru) prípadne platbu (pri vrátení tovaru) iba v tom prípade, ak mu bude tovar doručený späť od kupujúceho alebo kým kupujúci nepreukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Ďalej je predávajúci povinný vymeniť tento tovar za iný (pri výmene tovaru) alebo vrátiť kupujúcemu platby (pri vrátení tovaru), ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia všetkých vyššie uvedených náležitostí predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu aj náklady za poštovné a balné, avšak nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.