V súlade s Občianskym zákonníkom sa na tovar predávaný v internetovom obchode INCERAM TRADE s.r.o. vzťahuje záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou prepravcu. V rámci tejto lehoty si kupujúci môže uplatniť právo zo zodpovednosti za vady u prevádzkovateľa tohto internetového obchodu, vzhľadom na to, že predávajúci zodpovedá za to, že tovar ponúkaný na internetovej stránke www.deskot.sk je bez akýchkoľvek vád.


Kupujúci môže uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu prostredníctvom poštových služieb. V tomto prípade je kupujúci povinný zaslať tovar zakúpený od prevádzkovateľa internetového obchodu INCERAM TRADE s.r.o., ktorý má v úmysle reklamovať a vyplnený reklamačný formulár na poštovú adresu:


INCERAM TRADE s.r.o.
Tepličky - bývalý areál PD
920 66 Tepličky


Kupujúcemu odporúčame vyššie uvedené náležitosti zaslať na vyššie uvedenú poštovú adresu spolu s poistením. Náklady na zaslanie tovaru znáša kupujúci.


Kupujúci môže uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu prostredníctvom e-mailu na deskot@deskot.sk. V tomto prípade je kupujúci povinný zaslať potrebnú fotodokumentáciu vady produktu, ak produkt nie je možné zaslať poštou. Spolu s fotodokumentáciou je potrebné zaslať aj vyplnený Reklamačný formulár.
Predávajúci je povinný potvrdiť prijatie reklamácie. V lehote 30 dní od prijatia reklamácie predávajúci rozhodne o akceptovaní, prípadne neakceptovaní zodpovednosti za vady tovaru. Ak predávajúci prijme zodpovednosť za vadu tovaru, v rámci uvedenej lehoty túto vadu odstráni bezplatne, ak je vada odstrániteľná. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Predávajúci ďalej informuje kupujúceho o vykonaní opravy a dobe jej trvania. V prípade, ak ide o vadu, ktorá je neodstrániteľná, predávajúci sa zaväzuje vymeniť tento výrobok za nový. Ak prevádzkovateľ internetového obchodu INCERAM TRADE s.r.o. už neponúka rovnaký typ výrobku, môže kupujúcemu ponúknuť iný výrobok, pričom sa cenový rozdiel doplatí, prípadne vráti. Ak kupujúci nemá záujem o iný tovar, predávajúci sa zaväzuje vrátiť mu plnú sumu, ktorú kupujúci zaplatil pri prijatí zásielky z internetového obchodu INCERAM TRADE s.r.o. umiestneného na internetovej stránke www.inceramtrade.sk do 14 dní odo dňa vzniku tohto nároku.


Za vadu tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v dôsledku jeho nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania, nedovoleného, neodborného zásahu, neodvratnej udalosti (živelná pohroma), nesprávneho zaobchádzania, zanedbania starostlivosti a údržby tovaru.